افشای پیامک برانکو به منصوریان!

عصر بانک؛  روزنامه «شهروند» نیز این موضوع را دستمایه طنز تصویری زیر در شماره امروز خود قرار داده است.