فیلم/ نگاه PayPal به عکس شخصیت‌ها روی اسکناس در مقابل همه مردم