• مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی،

    پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی

    پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی
    مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

    اطلاعات تصویری