• ضرورت طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی

    ضرورت طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی
    با وجود اینکه در بانکهای مختلف دنیا چارچوب مقرراتی مناسبی برای طراحی ساختار مناسب تعیین قیمت خدمات بانکی وجود دارد، اما یکی از کاستی‌های شبکه بانکی ایران، عدم وجود مقررات مناسب تعیین قیمت کارمزد است.
    ۱۳۹۷/۱/۲۲

    اطلاعات تصویری