• مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد:

    ضرورت بومی سازی حسابرسی فناوری اطلاعات

    ضرورت بومی سازی حسابرسی فناوری اطلاعات
    مدیرعامل بانک مسکن با ترسیم جایگاه حسابرسی فناوری اطلاعات در نظام بانکی دنیا، مزایای این ابزار حیاتی را تشریح کرد و بر ضرورت بومی سازی آن، با توجه به دستورالعمل ها و قوانین داخلی تاکید کرد.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

    اطلاعات تصویری