• «بام» سه میلیونی شد

    «بام» سه میلیونی شد
    تعداد کاربران سامانه بانکداری الکترونیکی بانک ملی ایران موسوم به بام از مرز سه میلیون نفر گذشت.
    ۱۳۹۷/۸/۱۵

    اطلاعات تصویری