• کارت اعتباری، فرصت ها و چالش ها

    کارت اعتباری، فرصت ها و چالش ها
    شرکت های سرویس دهنده خدمات پرداخت (PSP) می توانند مهمترین نقش را در این چرخه داشته باشند. این شرکت ها می تواند خدماتی را که امروزه در جهان بر اساس کارت های اعتباری ارائه می شود را توسعه دهند و به مشتریان خود معرفی نمایند.
    ۱۳۹۵/۹/۱۴

    اطلاعات تصویری