• مدیر شعب استانهای بانک ایران زمین:

    فرهنگ مشتری مداری، اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین است

    فرهنگ مشتری مداری، اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین است
    مدیر شعب استانهای بانک ایران زمین نقش آفرینی پرسنل در ارائه خدمات به مشتریان را مهم ارزیابی کرد و گفت: فرهنگ مشتری مداری، اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین است که در فضای کنونی رقابت می‌تواند جزو مزایای رقابتی ما محسوب شود.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

    اطلاعات تصویری