• چهار دلیل برای مدرن سازی ATMهای قدیمی

    چهار دلیل برای مدرن سازی ATMهای قدیمی
    دستگاه ATM پنجره‌ای رو به برند هر موسسه مالی و اولین نقطه تماس میان موسسه مالی و مشتریان است. ATM دارایی‌ای حیاتی و مستحق بیشترین توجه است.
    ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

    اطلاعات تصویری