• مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی خبر داد؛

    تعریف پروفایل ارزی برای هر ایرانی

    تعریف پروفایل ارزی برای هر ایرانی
    شکوهی از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هر فعالیت مرتبط با ارز از جمله درمان و سلامت در این پروفایل ثبت می‌شود.
    ۱۳۹۸/۳/۱

    اطلاعات تصویری