• اوضاع پرداخت‌های غیرتماسی در اروپا

    اوضاع پرداخت‌های غیرتماسی در اروپا
    کارت‌های غیرتماسی مد رایج این روزها در اروپا هستند. سابقه هر کشور در کارت‌های پرداخت نشان دهنده پیشینه کارت‌های غیر تماسی و پایانه‌های غیرتماسی POS/MPOS در آن کشور است.
    ۱۳۹۷/۴/۲۰

    اطلاعات تصویری