جدول| آمارهای تراکنش کارتخوان و درگاه موبایلی چه می‌گویند؟

نگاهی به آمار تراکنش‌های الکترونیک در مردادماه نشان می‌دهد تعداد و رقم تراکنش‌ها رو به کاهش است.

عصر بانک؛بر اساس گزارش‌های ماهانه شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک) در مرداد ماه امسال، تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر 50,000 ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با 486,998,425 عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنشهای با مبلغ بین 50,001 ریال و 250,000 ریال برابر با 809,096,358 عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای 250,001 ریال برابر با 676,164,664 عدد تراکنش می‌باشد.
درگاه کارتخوان فروشگاهی
بر اساس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که بیش از 90 درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از 5 میلیون ریال می‌باشد.
درگاه پرداخت اینترنتی
دامنه مبلغی تراکنشهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی, مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشها در ازه 50,001 تا 150,000 ریال قرار گرفته‌اند و این بازه 35/44 درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود 78/58 درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از 250,000 هزار ریال هستند.
درگاه موبایل
در دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی شرایط کاملاً متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده است, به نحوی که 45/59 درصد مجموع تراکنشها دارای مبلغ کمتر از 20,000 ریال و 68/86 درصد تراکنشها دارای مبلغ کمتر از 50,000 ریال بوده‌اند.
با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتهای شارژ با مبلغ در حدود 50,000 ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارتهای شارژ اپراتورهای مختلف, می‌توان حضور حداکثری تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از 50,000 ریال را توجیه نمود.
نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی 2 میلیون ریالی می‌باشد.
قدرت خرید مردم چقدر تغییر کرد؟
نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد 96/30- درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد 4/47- درصدی داشته است. در قیاس ماهانه, متوسط مبلغی تراکنشهای دهک دهم رشد 2/52- درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد 2/04 درصدی را تجربه نموده است که در نهایت منجر به رشد 4/47- درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول شده است در قیاس ماهانه شده است.
شارژ تلفن همراه، بازیگر اصلی شبکه پرداخت الکترونیک
به نظر می‌رسد که از ابزار کارتخوان فروشگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی به طور عمده برای خرید کارتهای شارژ تلفن همراه اعتباری نیز استفاده می‌شود.
به طوری که بیشترین تعداد تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی, خرید کارت شارژ 20,000 ریالی بوده است که به طور متوسط 30 درصد تراکنشهای این ابزار (دو دهک قیمتی) را در بر می‌گیرد و 10 درصد تراکنشهای این خدمت (یک دهک قیمتی) با مبلغ 50,000 ریالی انجام گرفته است.
این در حالی است که به طور متوسط 10 درصد تراکنشهای این خدمت ( یک دهک قیمتی) در ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ 20,000 ریالی انجام شده است.
به عبارتی این طور به نظر می‌رسد که به طور متوسط حداقل 40 درصد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی و 10 درصد تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن است که در دهکهای پایانی اختلاف متوسط مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه قابل ملاحظه است.
از جمله علل بیشتر بودن متوسط مبلغ دهکهای مختلف در ابزار پذیرش اینترنتی, استفاده اکثر نهادهای متولی دریافت مالیات و عوارض از درگاههای اینترنتی می‌باشد.
کارت کدام بانک بیشتر استفاده می شود؟
*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای “ملت”,”ملی ایران”,”کشاورزی” و” صادرات ایران”
*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای”ملی ایران”,” ملت”,”پارسیان”, و ”کشاورزی”
*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای”ملت”,”آینده”,” ملی ایران”و”پارسیان”
*بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای”ملت”,”صادرات ایران”,”ملی ایران” و”کشاورزی”
* بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای”ملت”,” سامان”,”پارسیان”و” شهر”
*بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای”ملت”,” آینده”,” ملی ایران”و” سامان” تعلق گرفته و این بانکها به ترتیب در مکانهای اول تا چهارم جای گرفته‌اند.
به طور متوسط در مرداد ماه 1398, بانک‌های پذیرنده با 2/58 درصد رشد مثبت نسبت به ماه گذشته (تیر 98) میزان 119 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده‌اند که در میان بانک‌های پذیرنده, بانک”صنعت و معدن” با مبلغ 22 ریال از هر صدهزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک”پارسیان” با مبلغ 198 ریال بیشترین مبلغ کارمزد را به ازای هر 100.000 ریال مبلغ جذب شده, پرداخت کرده‌اند.
با توجه به اینکه عامل مؤثر در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید, هم تعداد تراکنش ها و هم بازه مبلغی تراکنش ها هستند, به نظر می‌رسد که بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100.000 ریال تراکنش داشته‌اند, متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانکها را تجربه کرده اند یا به عبارتی مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با سایر بانک ها, از پذیرندگان خود دریافت کرده‌اند.
اختلاف متوسط کارمزد پرداختی بین بانک با کمترین و بیشترین متوسط, 9 برابر است.
یعنی بانک” پارسیان ” به نسبت هر 100.000 ریال مبلغ تراکنش خرید جذب شده 9 برابر بانک” صنعت و معدن ” کارمزد پرداخت کرده است.
بنابراین بانکهایی مثل” پارسیان “,” قرض الحسنه رسالت “,”اعتباری توسعه ” و” اعتباری کوثر مرکزی” در این ماه در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حساب, اثربخش‌تر عمل نموده‌اند.
در بررسی تعداد و مبلغ تراکنشهای مرداد ماه 1398 مشخص گردید تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهای  پذیرش 2,356 میلیون تراکنش بوده که این تعداد تراکنش مبلغ 2,617 هزار میلیاردی را در پی داشته است.
در این ماه سهم تعدادی و مبلغی تراکنشها به ترتیب رشد 0/62 و1/11- درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. مجموع ابزارهای پذیرش در مرداد ماه 1398 با رشد 1/44 درصدی به نزدیک به 9,754 هزار ابزار رسیده است
که از این تعداد 77/63 درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی, 10/04 درصد سهم ابزار پذیرش اینترنتی و 12/33 درصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی می‌باشد. بیشترین سهم از مجموع تراکنشهای مرداد ماه 1398 با 88/12 درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید کالا و خدمات با 83/66 درصد مجموع تراکنش‌ها می‌باشد. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی 140, هر ابزار پذیرش موبایلی 119 متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی 274 تراکنش می‌باشد و این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیب 0/06 و 1/75 میلیون ریال و در ابزار کارتخوان فروشگاهی 1/14 میلیون ریال می‌باشد.
درصد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی معادل 486,998,425 تراکنش در بازه مبلغی 1 تا 50,000 ریال, 38/97 درصد تراکنشها معادل 809,096,358 تراکنش در بازه مبلغی 50,001 تا 250,000 ریال و مرداد 1397 درصد معادل مرداد 1398 تراکنش دارای مبلغ بیش از 250,001 ریال می‌باشند.
/خبرآنلاین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.