نمودار/ پرنصب‌ترین اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت در کافه بازار سال 1397

عصر بانک؛مبنـای ایـن گـزارش داده‌هـای کافه‌بـازار از کاربـران اندرویـدی ایرانـی اسـت. در حـال حاضـر، تعـداد نصـب برنامـه‌ی بـازار روی دسـتگاههای اندرویـدی از مرز چهل‌میلیون گذشته‌اسـت؛ از ایـنرو کافه ‌بازار، به‌عنوان بسـتری بـرای توزیع برنامه‌ها و بازیهـا و ویدیـو، بـا هـدف ایجـاد تصویـری روشـن‌تر از ایـن صنعت، کوشـیده اسـت گزارشـی جامـع از زوایای مختلـف ایـن عرصـه را در اختیـار علاقهمندان قـرار دهد

پرنصب‌ترین اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت در کافه بازار سال 1397

دسته ی امور مالی برنامه‌هایی را دربرمیگیرد که خدمات بانکی، پرداخت قبوض یا خرید شارژ ارائه می‌کنند. در پایان سال 1397 بیش از 1200 برنامه در این دسته دردسترس کاربران بازار قرار داشت. پرنصب‌ترین این برنامه ها و رشد هر یک از آنها از ابتدا تا انتهای سال 1397 در نمودار بالا است:

طبق این نمودار، پرنصب ترین برنامه مالی اپلیکیشن آپ بوده است، بعد از آن هف‌هشتاد، همراه بانک ملت، همراه بام ملی و تاپ رتبه‌های دوم تا پنجم را کسب کرده‌اند.
همچنین طبق این اینفوگرافیک، بیشترین رشد نصب فعال برنامه‌های مالی متعلق به همراه بانک تجارت است و بعد از آن ایوا، اپلیکیشن شصت، همراه نوین و همراه بانک مهر اقتصاد در رتبه‌های دوم تا پنجم هستند.

به صورت متوسط، هر کاربر بازار 1٫6 برنامه از این دسته نصب کرده است. پایین اینفوگرافیک نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین تمایل به نصب برنامه‌های این دسته در کدام استانهاست.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.