در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام گامی مهم در تقویت هر چه بیشتر همکاری مالی بین ترکیه و چین است. قرارداد سوآپ ارزی در سال 2019 بین بانک مرکزی چین و ترکیه منعقد شد.

/ دنیای اقتصاد