فراخوان انتخاب نام محصول اعتباری خُرد سیمرغ تجارت

محصول جدید شرکت سامانه‌های یک‌پارچه سیمرغ تجارت برای انتخاب نام محصول جدید خود از صاحب‌نظران دعوت به مشارکت می‌کند.

فراخوان انتخاب نام محصول اعتباری خُرد سیمرغ تجارت

محصول اعتباری خرد (اعتبار در اپلیکیشن موبایلی و کارت) جدیدتریـن محصـول شـرکت سـیمرغ تجـارت بـرای ارائـه خدمـات نویـن بـه مشـتریان در سال 99 اسـت.

از طریـق این محصول شـما می‌توانیـد از طریق اعتبارسنجی شرکت سیمرغ تجارت در هـر زمـان، کالا و یـا خدمـت مـورد نیـاز خـود را از شبکه پذیرندگی ایجاد شده خریـداری کـرده و بازپرداخـت آن را بـه صـورت ماهانه و  یا از طریق تقسیط بـا مبلـغ و زمـان انتخابـی خـود انجـام دهیـد. در همین راستا مشــتریان می‌تواننــد بــدون نیاز به عبــور از مراحــل طولانــی دریافــت تســهیلات از بانک‌هــا، از مزایــای آن بهره‌منــد شــوند.

شــرکت ســیمرغ تجــارت قصــد دارد تــا از طریــق همــکاری بــا بزرگتریــن تأمین‌کننده‌هــای کالا و خدمــات ایــن فرصــت را بــرای مشـتریان فراهـم کند تـا آنهـا بتواننـد بـه تمامـی محصـولات و خدمـات مـورد نظـر خـود، با بهترین شرایط و در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی داشـته باشـند. پذیرندگان شــرکت ســیمرغ تجــارت، فروشــگاه‌ها و برندهــای زنجیــره‌ای بــزرگ در همــه دســته‌های بــازار انتخاب شده‌اند تا قابلیــت خدمت‌رسـانی بـه انـواع طیـف مشـتریان را داشته باشند.

شرکت سیمرغ تجارت قصد دارد برای انتخاب نام این محصول از نظر تمامی افراد صاحب‌نظر و خوش‌فکر بهره‌مند شود. نام پیشنهادی باید ساده، بامفهوم، توصیف‌کننده محصول، به‌روز، خوش‌آوا و متناسب با گروه مخاطبان این محصول باشد.

علاقه‌مندان تا پایان تیر 99 می‌توانند نام پیشنهادی خود را از طریق دایرکت در صفحۀ اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی سیمرغ تجارت ارسال کنند. به نام‌های منتخب جوایز نفیسی تقدیم خواهدشد. به چهار نام برگزیده، جایزه نقدی 500 هزارتومانی اهدا می‌شود.

چنانچه یکی از اسامی برگزیده به عنوان اسم نهایی محصول انتخاب شود علاوه بر جایزه فوق مبلغ 5 میلیون تومان به نام نهایی تعلق خواهد گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.