/ ایرنا

  باقی ماندن در لیست سیاه FATF اثر تحریم‌ها علیه ایران را دوچندان می‌کند