بررسی عملکرد شرکت‌ های PSP در مرداد ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکتها درکل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.

در ادامه گزارش مرداد ماه شاپرک درباره وضعیت شرکت‌های PSP  بررسی شده است.

خلاصه عملکرد:

آسان پرداخت؛ بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها، بالاترین سهم مبلغی در پرداخت قبض و خرید شارژ مرداد، بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی، بیشترین سهم از ابزار اینترنتی تراکنش دار

به پرداخت ملت؛ بالاترین سهم در مبلغ تراکنش‌ها، بالاترین سهم مبلغی در خرید، بیشترین سهم در ابزار پذیرش موبایلی، بیشترین سهم از ابزار موبایلی تراکنش دار

پرداخت الکترونیک سامان؛ بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌ها، بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌های موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم تعدادی سرویس خرید، قبض و خرید شارژ، بیشترین سهم از ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار

پرداخت نوین؛ بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، بیشترین اختلاف در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته

پرداخت الکترونیک پاسارگاد؛ بیشترین اختلاف در سهم بازار کارتخوان فروشگاهی  تراکنش دار نسبت به ماه گذشته

تجارت الکترونیک پارسیان؛ دارنده‌ی بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی ، بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌های اینترنتی، بالاترین سهم در سرویس مانده گیری

کارت اعتباری ایران کیش؛  بالاترین تفاضل در سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته

 

بررسی عملکرد شرکت‌ های PSP در مرداد ماه

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر ترسیم شده است.

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

 

همانگونه که در شکل فوق ملاحظه می گردد، در مرداد ماه 1400 شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”در تعداد تراکنش‌ها از شرکت “به‌پرداخت ملت” پیشی گرفته و با سهم تعدادی 20.71 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف رقم اندکی معادل با 0.28 درصد است. اما شرکت “به پرداخت ملت” با سهم 19.68 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”- دومین شرکت بازار- با این شرکت حدود دو درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش تیر ماه سال 1400 حکایت ازآن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم‌ها در مولفه تعدادی چندان قابل توجه نیست ولیکن سبب جابجایی بین شرکت های”پرداخت الکترونیک سامان” و “به پرداخت ملت” و نیز دو شرکت “کارت اعتباری ایران کیش” و “پرداخت الکترونیک سداد” شده است. نوسانات سهم ها در مولفه مبلغی قابل توجه نبوده و جابه جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های هر یک ازابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش می‌شود. دراین بخش تعداد و مبلغ تراکنشهای هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرارمی‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکتهای PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 در جدول 1-4 ارائه شده است.

در مرداد ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان ” با پوشش 20.71 درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت همچنان با پوشش 35.37 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

در این ماه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان ” با کسب 34.17 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت درمرداد ماه نسبت به ماه گذشته در هریک از ابزارهای فوق به ترتیب رقم مثبت 0.39 درصد و 0.89 درصد بوده است. شرکت “پرداخت نوین آرین” با 9.89 درصد کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش درشکل زیر نمایش داده شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکتهای PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 در جدول 2-4 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت “به‌پرداخت ملت” با پوشش 19/19 در صدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در مرداد ماه با رقمی معادل 41.21 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش40.58 درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با رقم منفی 0.27 درصد به شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” تعلق دارد. شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” درابزار پذیرش اینترنتی با 5.53 درصد افزایش سهم، بالاترین تفاضل را نشان می دهد. در ابزار پذیرش موبایلی شرکت “پرداخت نوین آرین” با کاهش قابل توجه 8.61 درصدی همراه بوده است .لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیزهم اندازه نیستند.

سهم شرکت‌های PSPاز مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف

شکل 4-4 سهم شرکت‌های PSPاز مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را در مرداد 1400 نمایش می‌دهد.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکتهای “الکترونیک کارت دماوند” و “سایان کارت ” به‌گونه‌ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند .

سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری هر شرکت PSP در سرویس‌های خدمات پرداخت می‌شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از شرکت‌ها به تفکیک نوع سرویس مورد بررسی قرار می گیرد. سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس برای دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 در جدول 3-4 ارائه شده است.

شرکت”پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 20.65 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این شرکت در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز ازشرکت “آسان پرداخت پرشین” پیشی گرفته و با در اختیار داشتن 23.74 درصد از بازار تراکنشهای فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با کسب 17.63 درصد از سهم بازار تراکنش‌های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می دهد.

  مزیت صدور و ابطال آنلاین واحدهای صندوق سرمايه گذارى

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید در ماه مرداد نسبت به تیر ماه در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با افزایش 0.44 درصدی مشاهده می‌شود. شرکت “پرداخت نوین آرین” در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ کاهش 4.54 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش‌ها به خود اختصاص داده است. در تراکنش‌های مانده‌گیری نیز شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” با رقم منفی0.27 درصد بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از سرویس های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت در شکل 5-4 نمایش داده شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکتهای PSP از بازار سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 در جدول 4-4 ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در مرداد ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 19.77 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد. در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ مرداد ماه، شرکت “آسان پرداخت پرشین” با پیشی گرفتن از شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” و با سهم مبلغی 17.43 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در تیرماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0.85 درصد افزایش در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” گزارش شده است. این شاخص در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با کاهش 5.69 درصدی، در شرکت “فن آواکارت” مشاهده می‌شود.

سهم شرکت‌های PSP از مبلغ تراکنش‌های سرویس‌های مختلف

شکل 6-4 سهم شرکت‌های PSP از مبلغ تراکنش‌های سرویس‌های مختلف را در مرداد ماه نمایش می دهد.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت “الکترونیک کارت دماوند” و “سایان کارت” کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن‌ها از بازار کلیه سرویس‌های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در این بخش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آن، انجام مقایسه‌ای بین شرکت‌ها در پشتیبانی از تراکنش‌های صحیح و دقت در عملکرد می باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش‌های هر شرکت PSP محاسبه گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. جدول 5-4 نتایج این بررسی در دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 را منعکس نموده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در ماه مرداد شرکت “آسان پرداخت پرشین ” با رقمی برابر با 0.016 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت ها داشته‌است. در مقابل شرکت “الکترونیک کارت دماوند” با کسب رقم 1.380 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” به-گونه‌ای بوده که سبب رشدی نزدیک به ده درصد در خطای پذیرندگی شبکه شده است. اطلاعات این جدول در شکل 7-4 به تصویر کشیده شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکتها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با 0.605 درصد در شرکت “پرداخت نوین آرین” رخ داده است. همچنین شرکت “پرداخت الکترونیک سداد ” با رقم 0.294درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

بررسی عملكرد شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش

یکی از مهمترین شاخص‌های حوزه‌ی پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می‌باشد. با توجه به آینده‌ی صنعت پرداخت در حوزه‌ی پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی، در گزارش اقتصادی شاپرک سعی شده است که علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات در خصوص کارتخوان‌های فروشگاهی، به ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز پرداخته شود. از این رو در این بخش ابتدا عملکرد شرکت‌ها در هریک از ابزارهای پذیرش به تفکیک ابزارهای فعال سیستمی و تراکنش دار مورد بررسی قرارگرفته و پس از آن به‌طور ویژه به عملکرد آن ها در کارتخوان فروشگاهی توجه می‌شود.

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه گذاری هر یک از شرکت‌های PSP در ابزارهای‌ پذیرش می‌شود. در این بخش تعداد هر یک از انواع ابزار پذیرش فعال سیستمی و تراکنش دار به ازای هر شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سهم هر یک از شرکتهایpsp از تعداد کارتخواتهای  فروشگاهی ، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در دو ماه تیر و مرداد 1400 در جدول 4-11 ارائه شده است.

در  مرداد  ماه  به میزان بسیار ناچیزی بر تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه‌ی پرداخت کارت  کشور نسبت به ماه گذشته  افزوده  شده است.  در این ماه  شرکت “تجارت الکترونیک  پارسیان”  با کسب سهم بازار 14.99 درصدی به عنوان دارنده‌ی بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می‌گردد.

شرکت “آسان پرداخت پرشین ” نیز با سهم بازار 35.71 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند. لازم به توضیح است که برخی شرکت‌ها با بازتعریف بعضی از کارتخوان‌های فروشگاهی خود به عنوان ابزار پذیرش اینترنتی، سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق نرم افزار موبایلی خود و بر بستر اینترنت می‌نمایند. ابزارهای پذیرش فوق این امکان را برای مشتریان فراهم میکند تا با استفاده‌ از نرم افزار این شرکت‌ها بر روی موبایل، اقدام به دریافت QRCode پذیرنده نموده و به آسانی پرداخت بدون کارت خود را با وارد کردن اطلاعات رمز دوم و CVV2 انجام دهند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت به پرداخت ملت همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 96.27 درصد در اختیار دارد.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

شرکت “آسان پرداخت پرشین ” با 0.68 درصد کاهش، بیشترین اختلاف سهم را در تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی نسبت به تیر ماه رقم زده است. شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” در ابزار پذیرش اینترنتی بیشترین تغییر سهم را با 0.21 درصد کاهش نشان داده است. سهم ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت ” با افزایش 0.03 درصدی بیشترین اختلاف را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

  خدمات پستی اپلیکیشن سکه

سهم هر یک از شرکت‌های PSP از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنش دار در دو ماه متوالی تیر و مرداد در جدول 12-4 ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد، در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار با کسب 14.19 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد. شرکت “آسان پرداخت پرشین” با کسب سهم 17.58 درصدی همچنان بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است. شرکت “به پرداخت ملت” نیز با 84.90 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

سهم بازار کارتخوان فروشگاهی در شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با افزایش 0.49درصدی، بیشترین اختلاف را داشته است. شرکت “کارت اعتباری ایران کیش” با افزایش 87.2 درصدی بالاترین تفاضل را در سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی رقم زده است. شرکت “پرداخت نوین آرین” با کاهش 12.63 درصدی،بیشترین اختلاف سهم را در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته داشته است.

شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت‌ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار کارتخوان فروشگاهی است عدد حاصل میزان اثربخشی کارتخوان های یک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیک را نشان می دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش ها است. در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارها دارد، از بازار تراکنش ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارها دارد، موفق به جذب تراکنش شده است. بنابراین می‌توان چنین گفت که شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی، کارایی توزیع کارتخوان های شرکت های PSP را بررسی نموده و از این رو شرکتها به سبب کاراتر بودن توزیع، میبایست با جایابی مناسب کارتخوان ها برای جذب تراکنش های بیشتر، شاخص اثربخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.

شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی

در جدول 15-4 شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های PSP در مرداد ماه محاسبه شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در مرداد ماه همانند ماه گذشته شرکتهای “پرداخت الکترونیک سامان”، “به پرداخت ملت”، “آسان پرداخت پرشین”، “الکترونیک کارت دماوند”، “تجارت الکترونیک پارسیان” و شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به این معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت ها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکته‌ا موفق‌تر عمل نموده اند.

بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در مرداد ماه 1400 نسبت به ماه گذشته در شرکت ” آسان پرداخت پرشین ” با 0.126 واحد افزایش گزارش می‌شود. این امر به دلیل کمتر بودن شتاب کاهش سهم تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی این شرکت در مقابل سرعت ریزش سهم پایانه‌های کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی آن ارزیابی می‌شود. با توجه به متغیر بودن روند و مقداررشد سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی شرکت‌ها نسبت به سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی آن ها، شاخص مذکور در هریک از شرکت‌های PSP ممکن است دچار کاهش و یا افزایش شده باشد.

همانگونه که ذکر شد دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تصویر خوبی از توزیع مناسب این ابزارها توسط هر یک از شرکت‌های PSPرا ارائه دهند. نکته حائزاهمیت این است که در شبکه‌ی شاپرک کارتخوان‌های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند.

به این معنا که وضعیت آنها در شبکه فعال است ولیکن تراکنشی از سوی آن ها وارد شبکه‌ی پرداخت نشده‌است.

اثربخشی هریک از شرکت‌ها در کل کارتخوان‌های فروشگاهی در بالا به تفصیل بررسی گردید. در این بخش به منظور مشاهده‌ی نحوه‌ی جایابی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار در کشور و همچنین بررسی میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها، شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی هر شرکت به سهم آنها از تعداد کارتخوانهای فروشگاهی تراکنش دار بازتعریف شده و به عنوان شاخص اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار ارائه می گردد.

در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارهای تراکنش دار دارد، از بازار تراکنشها بهدست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارهای مزبور دارد، موفق به جذب تراکنش شده است.

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار د ر مرداد ماه محاسبه و ارائه می نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت‌های “به‌پرداخت ملت”، پرداخت الکترونیک سامان”، “تجارت الکترونیک پارسیان”، “آسان پرداخت پرشین ” و “الکترونیک کارت دماوند” به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند. این بدین معناست که جذب تراکنش های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان های تراکنشدار کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه ای بوده که در جذب بیشترتراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفق‌تر عمل نموده اند. عملکرد مختلف هر یک از شرکتهای PSP درکسب سهم بازار تراکنش‌ها و کارتخوان‌های تراکنش دار سبب گردیده تا میزان شاخص مذکور بعضا با افزایش و یا کاهش مواجه شود. بالاترین تغییر در شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار نیز در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با افزایش 0.057 واحدی مشاهده می‌شود . چراکه سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی آن افزایش و در مقابل، سهم کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار آن با کاهش همراه بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.