وضعیت برتر پرداخت الکترونیک سامان بین رقبا در مرداد ماه

 بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌ها، بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌های موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم تعدادی سرویس خرید، قبض و خرید شارژ و بیشترین سهم از ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار خلاصه‌ای از آمار جالب توجه پرداحت الکترونیک سامان در مرداد ماه است.

پرداخت الکتروینک سامان یکی از قدیمی‌ترین و برترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که ایرانی‌ها تجربه استفاده از خدمات مختلف آن از جمله اپلیکیشن 724 و درگاه پرداخت را دارند. ما در ادامه آمار این شرکت را در مردادماه بر اساس گزارش ماهیانه شاپرک بررسی کردیم.

سهم تعدادی و مبلغی

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

همانگونه که در شکل فوق ملاحظه می گردد، در مرداد ماه 1400 شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”در تعداد تراکنش‌ها از شرکت “به‌پرداخت ملت” پیشی گرفته و با سهم تعدادی 20.71 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”- دومین شرکت بازار- با این شرکت حدود دو درصد است.

مقایسه دو شکل بالا در گزارش تیر ماه سال 1400 حکایت ازآن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم‌ها در مولفه تعدادی چندان قابل توجه نیست ولیکن سبب جابجایی بین شرکت های”پرداخت الکترونیک سامان” و “به پرداخت ملت” شده است.

سهم از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در مرداد ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان ” با پوشش 20.71 درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت همچنان با پوشش 35.37 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی نیز به شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت درمرداد ماه نسبت به ماه گذشته در هریک از ابزارهای فوق به ترتیب رقم مثبت 0.39 درصد و 0.89 درصد بوده است.

از سویی دیگر شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در مرداد ماه با رقمی معادل 41.21 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش40.58 درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

  پرداخت الکترونیک سامان، پانزدهمین شرکت پرداخت دنیا

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” درابزار پذیرش اینترنتی با 5.53 درصد افزایش سهم، بالاترین تفاضل را نشان می دهد.

سهم از بازار تراکنش‌های هر سرویس

شرکت”پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 20.65 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

همچنین بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید در ماه مرداد نسبت به تیر ماه در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با افزایش 0.44 درصدی مشاهده می‌شود.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در تیرماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0.85 درصد افزایش در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” گزارش شده است.

بررسی عملكرد در ابزارهای پذیرش

سهم هر یک از شرکت‌های PSP از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنش دار در دو ماه متوالی تیر و مرداد در جدول 12-4 شاپرک ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد، در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار با کسب 14.19 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد.

شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی

در جدول 15-4 شاپرک، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های PSP در مرداد ماه محاسبه شده است.

در مرداد ماه همانند ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”، به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند.

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در مرداد ماه محاسبه و ارائه می نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت پرداخت الکترونیک سامان”، به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.