صدمین BTM بانک ملی در مشهد عملیاتی شد

صدمین بی تی ام (BTM) بانک ملی در شهر مشهد عملیاتی شد.

ﺧﻮدﭘﺮداز ﻓﺮاﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ یا همان BTMکه توسط داده ورزی سداد طراحی و توسعه داده شده است، ﯾﮏ پلتفرم و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﻮﺳﮏ، ﺧﻮدﭘﺮداز، ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﯾﮑﭙـﺎرﭼـﻪ ﻫـﻮﺷﻤﻨـﺪ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم کانال‌ فراگیر(Omni Channel) و با استفاده از مفاهیمی همچون Experience-Connected وتعامل با مشتری ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ می‌دهد.

بانک ملی

از جمله وﯾﮋگی‌های ﮐﻠﯿﺪی این خودپرداز، اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ، ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی در سامانه بانکداری الکترونیک بام، ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺸﺘﺮی، ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری (ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰری ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﯾﮋه)، ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪای دﺳﺘﮕﺎه ( سوپروایزری پسیو)، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی(رﻫﺴﺎم)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی متنوع با کیفیت بسیار بالا اشاره کرد.

صدمین BTM بانک ملی در مشهد عملیاتی شد

این سامانه داده ورزی سداد، جوایز و رتبه‌های برتر زیادی در رویدادهای مختلف کشوری کسب کرده است. از جمله جوایز کسب شده میتوان به ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه1397 و ﮐﺴﺐ ﻟﻮح اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻮآوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان در ﺳﯽ ام ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1397 و ﮐﺴﺐ ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮآوری ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه1398 اشاره کرد.

  ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان ویژه بانک ملی با بانک آفیسر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.