شگردهای جدید فیشرها برای سرقت از حساب‌های بانکی شما

این ویدیو رو برای دوستان و کسانی که نمیخواهید قربانی فیشینگ شوند بفرستید.

در یک دقیقه ببینید:

فیشینگ