شرکت پرداخت الکترونیک سامان جزء بهترین‌های پرداخت آبان ماه

هر ماه شاپرک با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌های پرداخت در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.

در مطلب ادامه، عملکرد شرکت‌ پرداخت الکترونیک سامان در گزارش آبان ماه  شاپرک و جایگاه مناسب این شرکت در بین شرکت‌های پرداخت ایرانی بررسی شده است.

گزارش آبان شاپرک

سهم تعدادی و مبلغی پرداخت الکترونیک سامان

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات  پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر ترسیم شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت “پرداخت الکترونیک  سامان”  با پیشی گرفتن از شرکت  “به پرداخت ملت”  با  سهم 20.45درصدی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفه‌ی سهم مبلغی همچنان شرکت  “به پرداخت  ملت”  با  اختصاص  سهم  19.25  درصدی  از  مبلغ  تراکنش‌ها،  بیشترین  سهم  را  به  خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم  مبلغی شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان” دومین شرکت بازار  با این شرکت  حدود  1  درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم ناچیزی معادل با 0.10  درصد گزارش می‌شود.

سهم پرداخت الکترونیک سامان از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  در  آبان  ماه  با  پوشش   20.66 درصد  از  بازار  تراکنش‌های  کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته  بالاترین سهم را در اختیار خود  دارد. همچنین  شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با پوشش 35.37  درصدی از سهم  تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با  2.29درصد  افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی  نیز نشان می‌دهد.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزار های پذیرش در شکل 3-4 نمایش داده شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSPاز بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی مهر و آبان 1400 در جدول2-4 ارائه شده است. شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  در  آبان  ماه  با رقمی معادل  45.89درصد  بخش قابل توجهی  از   بازار مبلغی  تراکنش‌های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز  با  پوشش 41.59درصدی، سهم عمده‌ای  از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

  شرکت  “پرداخت  الکترونیک سامان”  در ابزار  پذیرش اینترنتی با  افزایش چشم گیر  6.31درصدی  و در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش  2.36  درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

سهم پرداخت الکترونیک سامان از بازار تراکنش‌های هر سرویس

سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSPاز بازار تراکنش‌های هر سرویس  برای دو ماه متوالی مهر و آبان  1400 در جدول 3-4 ارائه شده است.

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”  با پوشش  20.40  درصد  از بازار تراکنش‌های خرید،  با پیشی گرفتن از  شرکت  “به پرداخت ملت”  در این ماه  بالاترین سهم را  به خود اختصاص داده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید  و  پرداخت قبض و خرید شارژ در ماه  آبان  نسبت به  مهر  ماه  با  افزایش  به  ترتیب 0.18 درصدی و 0.85درصدی در  شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  مشاهده می‌شود.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های  خرید در  آبان  ماه  و ماه جاری با رقمی برابر با  0.81درصد   افزایش  در  شرکت  “پرداخت الکترونیک  سامان”  گزارش شده است.

شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده  عملکرد شرکت و توزیع مناسب این  ابزارها توسط شرکت‌ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

در جدول 15-4 شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های PSP در  آبان ماه محاسبه شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در  آبان  ماه همانند ماه گذشته شرکت‌های  “پرداخت الکترونیک سامان”  به  رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته‌ است. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به  این معناست که جذب تراکنش های این شرکت ها بر روی کارتخوان ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان هایشان  از کل کارتخوان های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده‌اند  .

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی  تراکنش دار در  آبان  ماه محاسبه و ارائه می‌نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

 در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت  ،”پرداخت الکترونیک سامان”  به عددی بالاتر از یک دست یافته‌ است. این بدین معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی  کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان های تراکنشدار کشور بوده  است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر  تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده اند. عملکرد مختلف هر یک از شرکت‌های  PSP  در  کسب سهم بازار تراکنش‌ها و کارتخوان‌های تراکنش دار سبب گردیده تا میزان شاخص مذکور بعضا با افزایش  و یا کاهش مواجه شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.