ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

بانک مرکزی ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منتشر کرد.

با استناد به دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب بیست و دومین جلسه مورخ 1400/11/24 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور اجرای دقیق و یکنواخت دستورالعمل مذکور توسط مؤسسات اعتباری، شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، ضوابط اجرایی دستورالعمل یادشده که از این پس به اختصار »ضوابط« نامیده م‌یشود، متضمن الزامات فنی مربوط به ارائه غیرحضوری خدمات پایه به شرح زیر تدوین می‌شود.

دانلود فایل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.