ایرانی ها سال گذشته چقدر بابت بیمه هزینه کرده اند؟/ گران نشدن، اقبال مردم را به شخص ثالث افزایش نداد

گزارش وضعیت شرکت های بیمه در سال 94 نشان می دهد عدم افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث، کمکی به اقبال بیشتر مردم به این بیمه اجباری نکرده گرچه وضعیت ترازنامه ای شرکت های بیمه را بدتر کرده است.

عصر بانک؛بیمه مرکزی بتازگی گزارش کاملی از شاخص های بازار بیمه در سال 94 را منتشر کرده است. در این گزارش دو نکته مهم وجود دارد؛ ثابت نگه داشتن تعرفه بیمه شخص ثالث به صورت دستوری در سال گذشته با وجود افزایش ده درصدی نرخ دیه، کمکی به افزایش تعداد و حق بیمه نامه شخص ثاث نکرده است.

نکته دیگر نیز شرایط وخیم شرکت های بیمه در سال 94 است؛ ضریب خسارت تقریبا در بسیاری از شرکت های بیمه بیش از متوسط بازار است و حدودا نیمی از بازار همچنان در اختیار بیمه دولتی ایران است.

حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در پایان سال 94 با 9.7 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حدود 226.1 هزارمیلیارد ریال رسیده است.

نرخ رشد حق بیمه تولیدی در مقایسه با سال 1393 افت داشته است که علت اصلی آن رشد کمتر حق بیمه های تولیدی در 2 رشته بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی است. حق بیمه تولیدی در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 26.7 درصد رشد داشت.

بنا بر این گزارش با وجود اینکه سال گذشته مبلغ دیه 10 درصد افزایش یافت اما تعرفه حق بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث که سهم عمده ای از بازار را در اختیار دارد، افزایشی نیافت به همین خاطر هم میزان رشد حق بیمه تولیدی در این رشته از 1.25 به حدود منفی 6.2 کاهش نشان می دهد.

حق بیمه تولیدی در رشته بیمه زندگی هم در سال 94 کمتر از سال 93 رشد کرده است. این حق بیمه در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 45.5 درصد رشد داشته ولی در سال 94 نسبت به 93 تنها 20.4 درصد افزایش داشته است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده در این مدت نیز با 10.4 درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود 50.7 میلیون فقره بود. بدین ترتیب نرخ رشد تعداد بیمه نامه های صادر شده در مقایسه با سال 1393 بیشتر شده است. این نرخ در سال 93 حدود 7 درصد بیشتر از سال 92 بود.

حرکت معکوس بیمه شخص ثالث

آمارهای بیمه مرکزی نشان می دهد  37.6 درصد حق‌بیمه‌های تولیدی در سال 94 به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشته است. این میزان در مقایسه با سال 93 کمتر شده است. رشد تعداد بیمه نامه های شخص ثالث در سال 93 نسبت به 92 حدود به 42.2 درصد بوده است. نرخ رشد تعداد بیمه نامه های صادرشده این رشته بیمه از حدود 9.1 درصد در سال 93 به حدود 4.7 درصد در سال 94 کاهش یافته است.

به عبارت دیگر هم تعداد و هم حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.

نکته مهم در این میان بررسی علت این کاهش است؛ آن گونه که در گزارش بیمه مرکزی تصریح شده، علت این کاهش به عدم افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث در سال 94 بازمی گردد ولی سؤال اینجاست که چرا با وجود عدم افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث، مردم تمایل کمتری به خرید آن داشته اند؟ در حالی که معمولا با ثابت مانده قیمت یک کالا یا خدمت، اقبال به خرید آن باید افزایش پیداکند. شاید یکی از علل این کاهش را باید در افت فروش خودروهای صفر در سال 94 جستجو کرد.

24.2 درصد از حق بیمه های تولیدی در سال 94 مرتبط با بیمه درمان بود این مقدار در سال 93 معادل 19.7 درصد بوده است.

سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به 11.9 و 6 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. این دو بیمه در سال 93 به ترتیب 10.5 و 6.6  درصد از حق بیمه های فروخته شده را به خود اختصاص داده بودند.

خسارت پرداختی:

شرکت‌های بیمه در سال 94 حدود 144.3 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده اند که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود 18.5 درصد رشد نشان می‌دهد. مقدار رشد مبالغ خسارت طی سال 93 هم در همین حدود و 18.8 درصد گزارش شده است.

بیمه ها در سال گذشته 24.9 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال 93 حدود 31.4 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد تعداد موارد خسارت در سال 93 حدود 9.9 درصد بوده است.

سال گذشته تعداد خسارت های پرداختی در مقایسه با سال 93 افزایش داشته اما مقدار خسارت های پرداختی تقریبا ثابت بوده است. علت ایت اتفاق این است که دو رشته‌ درمان و شخص ثالث که سهم آنها از مبالغ خسارت پرداختی نسبت به رشته‌های دیگر بیشتر و تقریباً نزدیک به همدیگر است، به لحاظ تغییرات نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختی اثر یکدیگر را خنثی کرده اند یعنی رشد مبالغ خسارت پرداختی بیمه های شخص ثالث و بیمه درمان از حدود 20.2 و 2.5 درصد در سال 93 به 10.2 و 34.3 درصد در سال 94 رسیده است. این در حالی است که بیمه درمان با سهم بسیار بیشتری از تعداد خسارت های پرداختی نسبت به رشته شخص ثالث، اثر افزایش در رشد تعداد خسارتها را به بازار بیمه منتقل کرده است.

بیمه ها در کدام رشته بیشترین خسارت را پرداخت کردند

43.9 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث پرداخت شده  و 30.9 درصد از خسارت های پرداختی هم به به بیمه درمان اختصاص داشته است. بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل هریک حدود 6.2 و 5.9 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه سهم داشتند.

نسبت خسارت

نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی شود، در این مدت معادل 63.8 درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.7 واحد افزایش نشان ‌می دهد.

نسبت خسارت 7 شرکت بیمه ملت با 104.4 درصد، نوین با 81.8 درصد، میهن80.7 با درصد، سینا با 73.7  درصد،  دانا با 72.7 درصد، ، ایران با 71.4 درصد و آسیا با 66.8 درصد، بالاتر از متوسط نسبت خسارت در بازار بیمه بوده و در 2 شرکت بیمه آرمان با 63.5 درصد و کوثر با 62.1 درصد نزدیک به متوسط خسارت در بازار بیمه بوده است.

3 رشته‌ بیمه اعتبار با 363.3 درصد، درمان با 81.3 درصد و شخص ثالث با 74.6 درصد، نسبت خسارتی بالاتر از متوسط بازار بیمه یعنی 63.8 درصد داشته اند. پس از این رشته ها، نسبت خسارت 3 رشته‌ بیمه بدنه اتومبیل، مسئولیت و حوادث راننده به ترتیب 62.5، 61.3 و 50.7 درصد بوده که بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه است.

سهم بخش خصوصی

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی در سال 94 به حدود 60.5 درصد رسیده که 1.2 واحد بیشتر از سال 93 است. 39.5 درصد دیگر حق بیمه تولیدی محصول کار بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی بوده است.

با این وجود شرکت های بیمه خصوصی سهم کمتری نسبت به حق بیمه تولیدی در پرداخت خسارت ها داشته اند؛ 55.9 درصد از   بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده که حدود 3.5 واحد بیشتر از سال 1393 است.

حق بیمه سرانه

در سال 1394، شاخص حق بیمه سرانه یعنی نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور حدود 2.9 میلیون ریال بوده است یعنی به طور متوسط هریک از 79 میلیون نفر ایرانی در سال 94 حدود 290 هزار تومان بابت بیمه هزینه پرداخت کرده اند که این مقدار حدود 8.5 درصد از سال 93 بیشتر است؛ سرانه حق بیمه در سال 93 حدود 2.6 میلیون ریال بوده است.

ضریب نفوذ بیمه

از آنجایی که رقم رسمی تولید ناخالص داخلی از طرف بانک مرکزی برای سال 1394 اعلام نشده است، محاسبه شاخص ضریب نفوذ بیمه که از نسبت حق بیمه تولیدی به تولیدناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری بدست می آید، امکان پذیر نیست.  شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال 1393 معادل 1.9 درصد گزارش شده است.

برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

/مریم یعقوبی

خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.