رویال بانک اسکاتلند (RBS) را بیشتر بشناسید

این بانک برای انجام کار خــوب کارکنان خود، بیش از حقوق و دســتمزد تعیین شــده، پاداش در نظر گرفته است.

عصر بانک؛ رویال بانک اسکاتلند در سال 1727بنا نهاده شد. مدیر عامل آن استفان هستر است و رئیس هیأت مدیره آن، فیلیپ همیلتون میباشد. این بانک در زمینه بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاری و صدور کارت های اعتباری فعالیت میکند. درآمد رویال بانک اسکاتلند در سال 2012 بیش از 25،78 میلیارد پوند بود و سود خالص آن 5،63 میلیارد پوند بوده است.

 

طبق آخرین گزارشــات تعداد کارمندان این بانک بالغ بر 150 هزار نفر اســت. این بانک دارای 700 شعبه در کشور اسکاتلند بوده و در تمامی شــهرهای اصلی و بزرگ ایرلند، ولز و بریتانیا نیز دارای شعبه میباشد. آربیاس بزرگترین بانک اسکاتلند میباشد. شعبه مرکزی این بانک در شــهر ادینبرو، اسکاتلند قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک و بورس لندن داد و ستد میشود.

 

شعار: اعتماد مشتریان ضامن بقا ماست…

 

این بانک در نظر دارد برای تحقق اهداف ترســیم شده خود برای سال 2020، به مورد اعتمادترین بانک انگلســتان تبدیل شود و برای تحقق این آرمان برنامه ها و خدمات گستردهای را در دستور کار خود قرار داده است که همۀ آنها کسب رضایت و اعتماد بیشتر مشتریان است.

 

ارزشهای کاری

 

مهمترین ارزشهای کاری تعریف شــده برای مشتریان در چهار مورد ارائه خدمات بهتر، همکاری با یکدیگر، انجام درست کارها و پایه ریزی اهداف بلندمدت تعریف شده است.

ارائه خدمت به مشــتریان: ارائه خدمت ارزنده به مشــتریان مســتلزم شــناخت دقیق نیازهای آنــان و ارائه خدمات باکیفیــت و عالی برای پوشش دادن به آنهاست.

همکاری با یکدیگر: تنها رقابت همکاران عامل پیشرفت سازمان نیست، هر کارمندی باید متعهد باشد که از دیگر همکاران خود پشتیبانی لازم را انجــام می دهد و بهترین دانــش و اطلاعات خود را در اختیار اعضاء ســازمان قرار دهد تا با همکاری با یکدیگر، پتانسیلهای بالقوه نیز آزاد شوند و استراتژی های سازمان به نحو مؤثری تحقق یابد.

انجام کار درست: انجام امور بانکی به مدیری  قوی و ریسکپذیری بالاییی  نیازمند اســت. برای رضایت مشــتریان و کسب گواهی نامه ها و جوایز معتبر ما باید همیشــه کارهای درســت را به شیوه درست انجام دهیم.

اهــداف بلندمدت: موفقیت زمانی پدیدار میشــود که ما بدانیم در چه راهی قدم گذاشته ایم و فردا چه مسیری را دنبال خواهیم کرد.

 

اســتراتژی:  تمرکز بر مشتریان، توجه به کســب و کار و پایداری در اصول و اهداف

این بانک تاکنون به 16 میلیون نفر کمک کرده اســت تا مدیریت مالی  بهتری بر زندگی شــخصی و کسب و کار خود اعمال کنند و این کار را از طریق ارائه تسهیلات مالی و مشاوره های اثربخش انجام داده است.  ارائــه خدمات مالی و تخصصی به مدیران و صاحبان کســب و کارهای بــزرگ به طور ویــژه نیز از دیگر فعالیتهای این بانک بوده اســت که  درآمدزایی زیادی را برای آن به ارمغان آورده است.

آموزشهای حرفــهای: آنها برای اطمینــان پیدا کــردن به اینکه مشتریانشــان بهترین خدمات را دریافت میکنند خــود را در جریان یادگیری مســتمری قرار داده اند و دانش حرفهای خود را در شاخه های مختلف بانکداری و ســرمایه گذاری افزایش میدهند. علاوه بر تأمین نیازهــای آموزش کارکنان، برنامه های آموزشــی خاصی نیز از خدمات جدید و … این بانک برای مشتریان طراحی شده است. این آموزشهای حرفه ّ ای و تخصصی، کارمندان را به رشد شخصی خود تشویق کرده و موفقی بلندمدت و تحقق اهداف شغلی آنها را در زمینه  کاریشان تسهیل میکند.

 

مزایــا: این بانک برای انجام کار خــوب کارکنان خود، بیش از حقوق و دســتمزد تعیین شــده، پاداش در نظر گرفته است. به طوری که طیف وســیعی از مزایا را برای انواع خدمات خوب به مشــتریان تعریف کرده است که استفاده از پس انداز بازنشســتگی، طرح ّ های مکمل بهداشتی و بیمــه، تعطیلات خارج از برنامــه، تخفیفهای ویژه بــرای خرید از فروشگاههای بزرگ و … را میتوان نام برد.

 

مسؤولیتهای اجتماعی بانک

 

یکی از کارهایی که در این زمینه توســط بانک RBS انجام میشــود، پیدا کردن کمکهای خیریه اســت که در راستای ارزشهای آن است.پیدا کردن اطلاعــات و فرصتهای داوطلبانه و جمع آوری کمک برای نیازمندان با اهداف خاصی از برنامه های هر ســاله این بانک است. پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنان برخی از مؤسســات خیریه نیز در همین راستا قرار میگیرد. بودجه بندی مطمئن و مشــاوره مالی به این مؤسســات هم از جمله مهمترین اقدامات پشتیبانی کننده و حمایتی این بانک است. موضوعات مهمی که RBS در راســتای ایفای مسؤولیتهای اجتماعی خــود در آن ســرمایه گذاری میکند عبارتند از: کــودکان و نوجوانان، بهداشت و درمان رفاه اجتماعی و محیط زیست .

 

منبعwww.rbs.co.uk
مترجم: فاطمه اینانلو

2 نظرات
  1. محسن قره بگلو می گوید

    من چطور میتونم با رویال بانک اسکاتلند تماس بگیرم

  2. عاطف سلامت می گوید

    سلام ميخوام با رويال بانك اسكاتلند ارتباط برقرار كنم يه كار خيلى مهم فورى دارم با اين مجموعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.