مرور برچسب

اتصال صیاد به پیامک

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی، مسیر جدید دسترسی به سامانه صیاد

صادرکنندگان و گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند در صورت اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد با سهولت بیشتری نسبت به ثبت یا تأیید اطلاعات چک خود اقدام کنند.