مرور برچسب

اجاره کارتخوان‌های قدیمی

بازار اجاره کارتخوان‌های قدیمی داغ شد

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی و گسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاه‌های کارتخوان، نحوه اقدام به گونه‌ای بوده که بازار اجاره کارتخوان‌های قدیمی را داغ کرده است.