مرور برچسب

استخراج غیر مجاز رمز ارز

تولید غیرمجاز رمزارز عامل اصلی قطعی برق

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند.