مرور برچسب

استفاده از ماشین خودگردان

نقش ماشین‌های بانکی خودگردان در بانکداری سلف‌سرویس؛ لوکس و تزئینی یا لازم و ضروری؟

بانکداری سلف سرویس، بانکداری غیرحضوری، ارائه خدمات بانکی بدون نیاز به حضور در شعبه و اتوماسیون وجه نقد از واژه‌های جذاب مدیران و کارشناسان بانکی علاقه‌مند در حوزه تحول دیجیتال است. این واژگان شاید تا یکی دو سال گذشته در ایران بیشتر جنبه…

از خودپرداز به خودگردان! / مزیت‌های خودگردان از نگاه بانک و مشتری

می‌دونستید دریافت پـول نقد از مشـتری‌های بانک توسـط ماشین‌های خودگردان طـی یـه روز کاری، رقمـی معـادل پـول نقـد دریافتی برای شـعبه بانـک از یه ماشـین پول‌رسـان خزانه هسـت! بــا سرویس‌دهی ماشین خودگردان، دیگــه مشــتری بــرای واریــز پــول…