معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

اعتبارات اسنادی بانک توسعه صادرات

همه چیز درباره اعتبارات اسنادی داخلی بانک توسعه صادرات

اعتباراسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات) است، مشروط برآن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت…