مرور برچسب

اقتصاد پساکرونا

اقتصاد پساکرونا

سامان الطافی، کارشناس روابط بین الملل؛ اقتصاد در پساکرونا شرایط و وضعیت متفاوتی برای جهان و کشورها در پی خواهد داشت البته قبل از پیش بینی این شرایط باید در نظر داشت که دوران پساکرونا به دو صورت کلی ترسیم می شود، ابتدا اینکه برای این بیماری…