مرور برچسب

الزام مشاغل به استفاده از صندوق فروش

کدام مشاغل امسال باید از صندوق فروش استفاده کنند؟

براساس فراخوان سازمان مالیاتی 15 گروه شغلی و حرفه باید از اول سال جاری از سامانه صندوق فروش متصل به شبکه پرداخت بانکی استفاده کنند و در غیر اینصورت از همه تسهیلات مالیاتی محروم و مشمول جریمه خواهند شد. شهریور ماه سال 98 سازمان امور مالیاتی…