مرور برچسب

امضامی

امکان استفاده از امضای دیجیتال همراه امضامی در سامانه ثبت من

اپلیکیشن امضای دیجیتال همراه امضامی، راهکار امضای دیجیتال خود را در سامانه ثبت من ارائه کرده است. همچنین به زودی امکان دسترسی به سامانه ثبت من در اپلیکیشن امضامی فراهم خواهد شد.

تفاوت امضای الکترونیک با امضای دیجیتال چیست؟

امضای الکترونیکی در واقع یک امضای دست نویس در فرم الکترونیکی با استفاده از قلم‌های نور یا روی صفحه گوشی موبایل است. امضای الکترونیکی همان هدف امضای خیس را دنبال می‌کند اما امضای دیجیتال به هیچ وجه شبیه امضای دست‌نویس نیست!