مرور برچسب

اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت

نمودار/ پرنصب‌ترین اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت در کافه بازار سال 1397

عصر بانک؛مبنـای ایـن گـزارش داده‌هـای کافه‌بـازار از کاربـران اندرویـدی ایرانـی اسـت. در حـال حاضـر، تعـداد نصـب برنامـه‌ی بـازار روی دسـتگاههای اندرویـدی از مرز چهل‌میلیون گذشته‌اسـت؛ از ایـنرو کافه ‌بازار، به‌عنوان بسـتری بـرای توزیع…