مرور برچسب

بانكداري ديجيتال بانک صنعت و معدن

برنامه‌های بانكداري ديجيتال بانك صنعت و معدن

بانکداری دیجیتال به معنای دیجیتالی شدن خدمات و کارکردهای بانك هاست و طیفی از تحول در زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا مدلهای کسب و کار و فرایندهای داخلی و ارتباطات با ذینفعان خارجی را شامل می شود.