مرور برچسب

بانک های آمریکا

چرا تعداد بانک‌های آمریکا زیاد است؟

آمریکا بانک‌های زیادی دارد؛ در واقع تعداد آن‌ها به قدری زیاد است که وقتی یکی از آن‌ها ورشکسته یا با مشکل مواجه می‌شود، ممکن است با سایر بانک‌های وام‌دهنده که دارای نام‌هایی مشابه‌ و در مناطق مختلف این کشور واقع هستند، اشتباه گرفته شود.