مرور برچسب

برنامه‌های بانک رفاه در سال 99

اقدامات بانک رفاه برای رفاه بیشتر کارگران

بانک رفاه کارگران، بانکی که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، تولید رقابتی و سالم و رفاه، سلامت و معیشت کارگران ایران ‌زمین گام برمی‌دارد و هدف مدیران این بانک سلامت‌محور و حامی معیشت و رفاه کارگران، همواره این بوده و خواهد بود که چرخ اشتغال و…