مرور برچسب

بهزاد فروزانفر

لزوم ایجاد ساختار مدیریت مستقل برای حوزه مدیریت منابع انسانی

در مباحث نوین مدیریت سرمایه انسانی مانند تجربه کارکنان، عجین شدن و شریک استراتژیک بودن منابع انسانی، بر موضوع ارتباط مستقیم متولی منابع انسانی(CHRO) با مدیرعامل یا نفر اول شرکت تأکید می‌شود.