مرور برچسب

جذب نقدینگی در بورس

ورود سهام شرکت‌های دولتی به بورس / پول‌سازی بدون کاهش تصدی‌گری

دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوریکه این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این امر،…