مرور برچسب

حجم مبنا

تصویب دامنه متقارن ۵± در هیات مدیره سازمان بورس/ حجم مبنا تغییر کرد

با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ هیات مدیره سازمان بورس؛متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرد.