معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

خدمات بانکی نابینایان بانک تجارت

لیست شعب دارای سامانه خدمات بانکی نابینایان در بانک تجارت+خدمات

یکی از حقوق اجتماعی افراد نابینا امکان دستیابی برابر آنها به خدمات شهری است. در شعب دارای سامانه خدمات بانکی نابینایان بانک تجارت امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات بانکی مهیا شده است. تکمیل فرم‌های بانکی در این شعب، از طریق یک دستگاه برجسته…