مرور برچسب

خروج پول از بورس

روند خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد

متولیان بازار سرمایه با تغییرات مداوم به دنبال بهبود شرایط هستند، اما بازار کماکان روند منفی خود طی ماه‌های اخیر را حفظ کرده و توجهی به این تجویز‌ها ندارد. سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس، به دنبال تغییر سیاست ها و روندهای موجود در…