مرور برچسب

دسترسی ساده به سامانه صیاد

اجرای بهینه قانون جدید چک معطل اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت،…