پنجشنبه، 9 بهمن 1399

برچسب: رفع غیرقانونی سوء اثر چک

رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک...

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در...

آخرین مطالب