معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

رمز پویای بانک توسعه تعاون

سه روش دریافت رمز دوم پویای بانک توسعه تعاون + فیلم آموزشی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، به‌صورت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری هم‌چون درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش‌ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار است. در همین راستا بانک توسعه تعاون همانند سایر بانک‌ها ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی…