مرور برچسب

سازمان بورس

الزام صندوق‌ها به افشای تعداد و قیمت سهام عرضه اولیه خریداری شده

مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ارتقای شفافیت و سلامت بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به افشای تعداد و قیمت سهام خریداری شده در فرآیند عرضه اولیه شدند.