معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

سامانه خانه پارسیان

دریافت رمزهای ورود به اینترنت بانک، همراه بانک و تلفن بانک پارسیان بدون مراجعه حضوری به شعبه

سامانه خانه پارسیان، امکان فعالسازی/غیرفعالسازی و دریافت رمزهای ورود و انتقال وجه خدمات غیرحضوری بانک نظیر اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن بانک و همچنین فعال‌سازی رمز یک‌بارمصرف (جهت ورود به اینترنت بانک و همراه بانک) را بدون نیاز به مراجعه…