مرور برچسب

سرمایه انسانی

تبعات خروج جمعی سرمایه انسانی از سازمان

عوامل زیادی منجر به ترک خدمت جمعی سرمایه انسانی می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: سطوح پایین حقوق و دستمزد نسبت به سازمان‌های مشابه، تغییر قابل توجه فرهنگ سازمانی توسط مدیر منابع انسانی، نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ضعیف، و کیفیت…