مرور برچسب

شرکت شبکه گستران خوارزمی

دعوت به همکاری شرکت شبکه گستران خوارزمی

شرکت شبکه گستران خوارزمی - با زمینه فعالیت در بخش پشتیبانی تجهیزات بانکی - جهت تکمیل کادر فنی خود در استان های تهران، البرز، همدان، و زنجان نیاز به استخدام تعدادی تکنسین فنی آشنا با کابل کشی شبکه، برق و کامپیوتر دارد.