مرور برچسب

صـرافی وابسـته

قانون جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها؛ سرمایه صرافی‌ها ۲۵ میلیارد تومان شد

حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳ میلیارد تومان…