مرور برچسب

طرح پایانه فروشگاهی

چرا طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا نشد؟

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرایی، شناسایی کارت خوان ها و انتخاب شرکت های معتمد و آموزش طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان طی سال جاری اجرا نشد.